סולם

דף הבית >> ספרים >> תורות של הבעל שם טוב >> סולם
 

סולם

 

שמעתי ממורי,

שרוב ענוותנותו של האדם גורם

שנתרחק מעבודת השם יתברך,

שמצד שפלותו אינו מאמין

כי האדם גורם

על ידי תפילתו ותורתו

שפע אל כל העולמות.

וגם המלאכים ניזונין

על ידי תורתו ותפילתו,

 

שאילו היה מאמין זה

כמה היה עובד ה'

בשמחה וביראה

מרוב כל

 

כך האדם ראוי לשום לב ולומר

כי הוא סולם מוצב ארצה

וראשו מגיע השמימה,

וכל תנועותיו ודיבוריו והילוכו ועסקיו

שיהיו לשם שמים

 

מה שאין כן כשחושב האדם

מה אני ספון לפגום או לתקן

למעלה ולמטה

שיהיה נרשם כל עסקי למעלה?

 

ובזה הולך בשרירות ליבו

ואומר אך שלום יהיה לי

 

ובאמת זה אינו

כי האדם על ידי מעשיו הטובים

הוא דבוק בו יתברך ממש

וכמו שכתוב

והלכת בדרכיו

ועל ידי שהוא רחום מלמטה

נתעורר מדה זו רחום למעלה

בכל העולמות.

 

 

 
מקורות לעיון בתורה זו

Back to Top  |  Site Map    NavaTehila@gmail.com  |  אור סנדרוביץ', רכזת, 054-5621174