סולם - מקורות לעיון

דף הבית >> ספרים >> תורות של הבעל שם טוב >> סולם >> סולם - מקורות לעיון
 

 

מתוך תולדות יעקב יוסף, פרשת עקב [עם השמטות]

מובא בספר בעש"ט עמוד התפילה קלז

 

ספרי דברים פיסקא מט ד"ה ללכת בכל דרכיו

 

 ללכת בכל דרכיו, אלו הן דרכי מקום? "ה' אל רחום וחנון"   (שמות לד ו)

 ואומר: "והיה כל אשר יקרא בשם ה' ימלט" (יואל ג ה)  

וכי היאך איפשר לו  לאדם לקרא בשמו של מקום?

 אלא נקרא המקום רחום - אף   אתה  היה  רחום,

הקדוש ברוך הוא נקרא חנון - אף אתה היה חנון, שנאמר: "חנון ורחום ה'" וגו' (תהלים קמה  ח) ועשה מתנות חנם,

נקרא המקום צדיק, שנאמר: "כי צדיק ה' צדקות אהב" (תהלים יא ז) - אף אתה היה צדיק,

נקרא  המקום חסיד, שנאמר: "כי חסיד אני נאם ה'"(ירמיה ג יב) - אף אתה היה חסיד.

לכך נאמר: "והיה כל אשר יקרא בשם ה' ימלט"(יואל ג ה)  ואומר: "כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו" (ישעיה מג ז) ואומר: "כל פעל ה' למענהו"(משלי טז ד)   . 

               

מקור הביטוי "מה אני ספון"

 

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח - מס' דעמלק בשלח פרשה ב ד"ה ויאמר ה'

 

לעולם אמרו במדה שאדם מודד בה מודדין לו...

ר' אלעזר המודעי אומר זה אחד מארבעה צדיקים שנתן להם רמז שנים חשו ושנים לא חשו.

משה נתן לו רמז ולא חש, יעקב נתן  לו רמז ולא חש, דוד ומרדכי נתן להם רמז וחש.

משה מנין? "ושים באזני יהושע" אמר יהושע מנחיל ישראל את הארץ, ובסוף משה עומד ומתחנן  שנא' "ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר"  (דברים ג כג) 

יעקב נתן לו רמז ולא חש, שנ' "והנה אנכי עמך ושמרתיך"  (בראשית כח טו)   והוא היה מפחד ויירא! שנ' "ויירא יעקב מאד וייצר לו"  (בראשית/לב ח)  אדם שהקב"ה הבטיחו היה ירא ומפחד? אלא  שאמר יעקב אבינו אוי לי שמא יגרום החטא.

דוד נתן לו רמז וחש שנ' "גם את הארי גם את הדוב הכה עבדך"  (שמואל א' יז לו)   א' דוד וכי  מה אני  ספון  שהכתי חיות רעות אלו? אלא שמא עתיד ליארע לישראל דבר והם עתידין להינצל על ידי.

 מרדכי נתן לו רמז וחש שנ' "ובכל יום ויום  מרדכי מתהלך" וגו' (אסתר ב יא)   אלא אמר מרדכי איפשר חסידה זו תנשא לערל זה? אלא שמא עתיד ליארע לישראל דבר והם עתידין להנצל על  ידה:

 

     

שמות רבה (וילנא) פרשה כ ד"ה ז ד"א ויהי

 

  ד"א ויהי בשלח פרעה, כששלח פרעה את העם מי צווח ווי פרעה משל למלך שהיה בנו הולך למדינה אחת הלך ושרה אצל עשיר אחד וקיבל  העשיר בנו של מלך בעין טובה כיון ששמע המלך מי קבל בנו ובאיזה מדינה הוא היה משלח אגרת אצל אותו האיש ואמר לו שלח את בני פעם  אחת וב' וג' היה משלח בכל זמן ובכל שעה ושעה עד שהלך והוציא לבנו בעצמו, התחיל אותו האיש צועק על שיצא בנו של מלך מתוך ביתו אמרו  לו שכניו למה אתה צועק אמר להם כבוד היה לי כשהיה בנו של מלך אצלי שהיה המלך כותב אגרת לי והיה זקוק לי והייתי  ספון  בפניו עכשיו  שנמשך בנו של מלך מאצלי אינו נזקק לי בדבר לכך אני צועק, כך אמר פרעה כשהיו ישראל אצלי היה הקב"ה זקוק לי והייתי ספון בפניו והיה  משלח לי אגרת בכל שעה ואומר  (שמות ט)   כה אמר ה' אלהי העברים שלח עמי, והיה פרעה שומע מפי משה שלח את בני ולא היה מבקש  לשלחם, כשירד הקדוש ב"ה למצרים והוציא את ישראל שנאמר  (שם /שמות/ ג)   וארד להצילו מיד מצרים, התחיל פרעה צועק ווי ששלחתי את  ישראל לכך נאמר ויהי בשלח פרעה.

 

 

Back to Top  |  Site Map    NavaTehila@gmail.com  |  אור סנדרוביץ', רכזת, 054-5621174