חגי תשרי 
 

מנגינות ליום כיפור השנהלפני כל נדרי:
פיוט לך אלי
 

ערבית:
פיוט יעלה מערב
הנשמה לך (יש הקדמה של דקה בערך)
דרכך אלוהינו
פיוטי סליחות לי"ג מידות הרחמים
אל מלך כמנהג אשכנז
ה' ה' אל רחום
אל מלך כמנהג ספרד
אדון הסליחות,
כי הנה כחומר (שכב בני),

עננו
 
מנחה:
בהתעטף עלי נפשי (לחן של דפנה)
 
נעילה :
אל נורא עלילה
פתח לנו שער (של דפנה)
Back to Top  |  Site Map    NavaTehila@gmail.com  |  אור סנדרוביץ', רכזת, 054-5621174