החרוסת - סוד הריפוי של ליל הסדר

 
מניין הגיעה החרוסת לשולחן הסדר? היא איננה נזכרת בתורה לצד הפסח, המצה והמרור. אנו שומעים על החרוסת לראשונה במשנה ובתוספתא. שם אנו לומדים על המחלוקת בין ר' אליעזר בר' צדוק לתנא קמא, בשאלה אם החרוסת היא מצווה אם לאו. הגמרא (בבלי, פסחים קטז, ע"א) דנה בדעתו של ר' אליעזר שהחרוסת אכן מצווה היא, ומביאה שני טעמים: האחד, והוא המוכר יותר, שהחרוסת היא זכר לטיט, והשני - שהחרוסת היא "זכר לתפוח", כלומר זכר לפסוק משיר השירים "מי זאת עולה מן המדבר מתרפקת על דודה, תחת התפוח עוררתיך", שנדרש כמשל לכנסת-ישראל בצאתה ממצרים. (רש"י שם). "ונהגו" אומר בעל השולחן ערוך, "לעשות החרוסת מפירות שנמשלו בהם ישראל... בשיר השירים כתאנים ותפוחים ותמרים (אורח חיים, תעג, ה)  
   
האגדה מספרת על ספר רפואות מיוחד שכתב שלמה המלך. בספר זה פירט שלמה את דרך ריפויים של כל החוליים הפוגעים במין האנושי. זה היה ספר ממצה יותר מספרה של לואיז היי, משום שהוא לא עסק רק בסיבות הפסיכוסומאטיות למחלות, אלא גם בשורשיהן הרוחניים. על-פי המודל הקבלי, הנשמה מחוברת אל הגוף ב-613 ערוצי חיוּת, הקשורים ל-613 (תרי"ג) המצוות. אם ערוץ מן הערוצים הללו נסתם – החיוּת איננה יכולה לזרום בחופשיות מן המישור הרוחני לגוף הפסיכולוגי, הרגשי והפיזי. סתימה של ערוץ אור כזה מתבטאת במחלה והתרופה נמצאה במצווה המקבילה.   
   
אנו יכולים לדמיין את ספר הרפואות של שלמה כרשימה ארוכה של חוליים: כשאנשים חשו ברע, הם היו פשוט מחפשים את הבעיה בספרו של שלמה (ששמו מעיד על גישה של שלמות – הוליזם) מתקנים את הטעון תיקון בקיום המצוות שלהם וכדברי רש"י (לגמרא הנ"ל בפסחים) - "מתרפאין מיד". הבעייתיות בשימוש בספר הרפואות הייתה שהעם פסק להתפלל על החולים ובמקום לדרוש אלוהים בליבם – הם בטחו בספר! (כדברי רד"ק בפירושו למלכים ב, כ ג). המלך החכם מכל אדם גנז את ספר הרפואות וכתב במקומו ספר אחר שבו נמצאות כל הרפואות, חבויות היטב במשלים וברמזים. 
   
הספר הזה הוא שיר השירים של האהבה; דו-שיח בין אוהבים, המשמש משל לאהבה בין אלוהים לבינינו. זוהי המגילה שאותה אנו קוראים בפסח וסודה הוא שהאהבה היא התרופה לכל מכאוב. כאשר אנו טועמים מן החרוסת, שכל מרכיביה - תפוחים, תמרים, תאנים, יין, קינמון ואגוזים - מופיעים בשיר השירים, אנו מעוררים את עוצמתו של שיקוי האהבה האלוהית, שיקוי כה חזק עד שדי לטבול בו את המרור כדי לנטרל את הכאב. כמו תרופה הומיאופתית שככל שהיא מדוללת יותר עוצמתה גדלה, די בנגיעה קלה של אהבת אלוהים כדי לרפא כל כאב ומחלה.
החרוסת היא אחת מסודותיה העמוקים של ההגדה: סוד החיים הוא האהבה .  


הערות:
  • מקור לקשר בין בחרוסת לשיר השירים זו נמצא בתשובות הגאונים. שם נאמר:  "לעשות חרוסת בפירות שנדמה לכנסת ישראל בשיר השירים (ח) "תחת התפוח עוררתיך", "כפלח הרימון" "התאנה חנטה" "אמרתי אעלה בתמר", אגוז "אל גינת אגוז", ושקדים על שם ששקד הקדוש-ברוך-הוא על הקץ."
  •   ספר הרפואות של שלמה המלך מוזכר בבבלי, ברכות י, ע"ב, פסחים נו, ע"א ובהקדמה של הרמב"ן לספר בראשית.
  • ראו את ספרה של לואיז ל. היי, רפא את גופך, הוצאת אורעם, תשנ"ה. בספר זה מפרטת המחברת, דף אחר דף, רשימה ארוכה של מחלות, את מקורן הפסיכוסומטי והדרכה איך להירפא בהם באמצעות אפירמציות.
 

ד"ר מיכאל קגן, מתוך ספרו: בין אי-סדר לסדר- חווייה הוליסטית לליל הסדר.
Back to Top  |  Site Map    NavaTehila@gmail.com  |  אור סנדרוביץ', רכזת, 054-5621174