דף הבית >> ספרים >> תורות של הבעל שם טוב >> בכל האופנים
 
 
בכל האופנים

צריך לעבוד את השם יתברך בכל כחו,
שהכל הוא צורך,
מפני שהשם יתברך רוצה
שיעבדו אותו בכל האופנים,
 
והכוונה
כי לפעמים האדם הולך
ומדבר עם בני אדם,
ואז אינו יכול ללמוד,
וצריך להיות דבוק בהשם יתברך
וליחד ייחודים,
 
וכן שהאדם הולך בדרך,
ואינו יכול להתפלל וללמוד כדרכו,
וצריך לעבוד אותו יתברך שמו
באופנים אחרים,
 
ואל יצער את עצמו בזה,
כי השם יתברך רוצה שיעבדוהו בכל האופנים,
פעמים באופן זה ופעמים באופן זה,
לכן הזדמן לפניו לילך לדרך,
או לדבר עם בני אדם,
בכדי לעבוד אותו באופן הזה.
 
*** 
כשיושב ללמוד
או אפילו כשמדבר דברי חולין
יחשוב באיזה ענין הוא מדבר
אם באהבה או ביראה
או רחמנות
או בניצוח או בהודייה
או בהתקשרות או באיזה ממשלה
ויתקשר עם עצמו במידה ההיא
 
   מקורות לעיון בתורה זו
Back to Top  |  Site Map    NavaTehila@gmail.com  |  אור סנדרוביץ', רכזת, 054-5621174